Projekty UE

Opracowanie i wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z dwóch gatunków żeliwa sferoidalnego bez stosowania obróbki cieplnej oraz z zastosowaniem metody Inmold

logotypy-projekt-bony


Program Operacyjny „Inteligentny Rozwój”

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z dwóch gatunków żeliwa sferoidalnego bez stosowania obróbki cieplnej oraz z zastosowaniem metody Inmold

Wartość projektu: 161 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 112 700,00 PLN

Cele projektu: Celem realizacji projektu jest opracowanie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa sferoidalnego.

Planowane efekty: poprawa warunków pracy, uproszczenie i skrócenie procesu produkcji, obniżenie kosztów produkcji, kontrola jakości poprzez autorski program komputerowy, obniżenie brakowości produkcji.

FILTRAL

logotypy-projekt-filtral


Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezatapialnych, ceramicznych filtrów piankowych przeznaczonych do filtracji stopów Al ułatwiających recykling złomu obiegowego

Projekt realizowany w ramach
Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo­-badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Akronim projektu: FILTRAL

OKRES REALIZACJI: 2017–2019

Wartość projektu: 1 998 830,15 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 544 117,62 PLN

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezatapialnych ceramicznych filtrów piankowych przeznaczonych do filtracji stopów Al ułatwiających recykling złomu obiegowego.
Obecnie w odlewnictwie stopów Al, powszechną praktykę stanowi stosowanie w układach wlewowych piankowych filtrów ceramicznych. Układy wlewowe wraz z wtopionymi w nie filtrami, wykorzystywane są powtórnie jako złom obiegowy. Zużyte filtry piankowe stopniowo ulegają nasyceniu ciekłym metalem. Powoduje to wzrost ich masy i w rezultacie osiadanie ceramiki filtrów na dnie tygla, co utrudnia ich usunięcie z kąpieli metalowej.
Projekt podzielono na 6 etapów. Celem Etapu 1. (IOd) będzie szczegółowe zbadanie zjawisk zachodzących pomiędzy metalem, a ceramiką filtru podczas procesu odlewania. Uzyskane dane umożliwią w Etapie 2. (IOd) opracowanie wytycznych i przeprowadzenie prób technologicznych procesu wytwarzania niezatapialnych filtrów.
W Etapie 3. (Ferro-Term), przeprowadzone zostaną badania przemysłowe w celu ustalenia zakresu niezbędnych zmian w stosowanym obecnie procesie produkcyjnym firmy Ferro-Term. Podczas tych prac wykorzystane zostaną wyniki Etapu 2.
W Etapie 4. (IOd) przeprowadzone zostaną badania próbnej partii filtrów wykonanych w firmie Ferro-Term. W badaniach wyznaczona zostanie gęstość materiału ceramicznego filtrów oraz określona wielkość porowatości otwartych i zamkniętych, a także zostanie zmierzona wytrzymałość mechaniczna oraz termiczna. Ustalone zostaną parametry użytkowe i technologiczne filtrów wykonanych w firmie F-T oraz IOd.
W Etapie 5. (Ferro-Term) wykonane zostaną serie filtrów różniących się porowatością (ppi) oraz kształtem dostosowanym do warunków odlewni Silum. Wyznaczone parametry oraz opracowane instrukcje pozwolą na podjęcie procesu produkcyjnego lekkich filtrów.
Celem Etapu 6. (Silum) będzie przeprowadzenie prób technologicznych niezatapialnych filtrów w warunkach w odlewni Silum.

Planowane efekty: Projekt będzie miał pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju poprzez sposób jego realizacji, który zapewni wybór najlepszych rozwiązań (metod eksploatacji urządzeń) oraz sposobów realizacji prac B+R, mających pozytywny wpływ na środowisko, w szczególności poprzez dokonywanie zakupów dostaw i usług niezbędnych do realizacji projektu w oparciu o wybór ofert (dostaw i usług) najbardziej korzystnych pod względem gospodarczym i zarazem najbardziej korzystnych, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.) Projekt będzie miał również pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju z uwagi na rezultat projektu – jest nim w tym przypadku wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych niezatapialnych filtrów ceramicznych, których zastosowanie do odlewnictwa stopów aluminium będzie pozytywnie oddziaływać na środowisko prowadząc w szczególności do zmniejszenia energochłonności produkcji oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Związane jest to z ułatwieniem procesu recyklingu złomu obiegowego.

Lider: Instytut Odlewnictwa
Konsorcjanci: Silum Sp. z o. o. i Ferro-Term Sp. z o. o.

„Modernizacja i przystosowanie istniejącej linii technologicznej dla celów weryfikacji technologii i uruchomienia produkcji innowacyjnych filtrów ceramiczno-węglowych do filtracji ciekłych stopów metali”

logotypy


Program Operacyjny „Inteligentny Rozwój” na lata 2014 – 2020

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Tytuł projektu: „Modernizacja i przystosowanie istniejącej linii technologicznej dla celów weryfikacji technologii i uruchomienia produkcji innowacyjnych filtrów ceramiczno-węglowych do filtracji ciekłych stopów metali”

Cele projektu:
- opracowanie w oparciu o wyniki prac B+R rezultatu bezpośredniego w postaci nowego rodzaju filtra dla odlewnictwa: piankowy filtr ceramiczno-węglowy
- opracowanie prototypowej linii technologicznej do produkcji nowych filtrów
- poprawa filtracji jako jednego z etapów produkcji odlewów
- wdrażanie rozwiązań innowacyjnych poprzez rozwijanie współpracy z jednostkami badawczymi, ulepszanie oferowanych produktów, wdrażanie technologii przyjaznych środowisku

Planowane efekty projektu:
- nowy rodzaj filtrów dla odlewnictwa: piankowe filtry ceramiczno-węglowe
- autorska linia technologiczna oparta na rozwiązaniach wypracowanych podczas prac B+R
– zastosowanie innowacyjnej w skali międzynarodowej technologii produkcji piankowych filtrów ceramiczno-węglowych
- zwiększenie grupy Klientów poprzez możliwość dostarczania nowych filtrów dla odlewni wykonujących duże odlewy (100 kg i więcej) i stopniowe zwiększenie przychodów
- wdrożenie do produkcji wyników prac B+R, zwiększenie dorobku intelektualnego spółki; zdobycie doświadczeń z realizacji prac B+R jako podstawa do kolejnych projektów badawczych, rozwój kompetencji pracowników
- poprawa warunków pracy dzięki opracowaniu i wdrożeniu technologii zakładającej pełną automatyzację procesów produkcyjnych i wyeliminowanie kontaktu pracowników ze szkodliwymi substancjami
- ograniczenie wpływu działalności firmy na środowisko naturalne przejawiające się w wypalaniu filtrów w niższej temperaturze, zmniejszeniu poziomu promieniowania cieplnego, znacznemu zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej oraz wyeliminowaniu z produkcji substancji szkodliwych

Wartość projektu: 3 518 359,45 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 975 962,58 PLN


Zapytanie ofertowe nr 3/1.1.1/2016

Pełna treść (.pdf)
Załącznik 1. (.pdf)
Załącznik 2. (.docx)
Załącznik 3. (.docx)

Unieważnienie zapytania ofertowego NR 1/1.1.1/2016
Unieważnienie. (.pdf)

Zapytanie ofertowe nr 2/1.1.1/2016
Pełna treść (.pdf)
Załącznik 1. (.pdf)
Załącznik 2. (.docx)

Zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1/2016
Pełna treść (.pdf)
Załącznik 1. (.pdf)
Załącznik 2. (.docx)
Załącznik 3. (.docx)

Projekt

Zawiadomienie o wyborze oferty do zapytania ofertowego nr 1/2.3.2/POIR/2015 dot. wyboru Wykonawcy, któremu zostanie zlecone wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa sferoidalnego gatunku EN-GJS- 400-15 bez stosowania obróbki cieplnej oraz EN-GJS-500-7 z zastosowaniem metody Inmold.

Informujemy, że w wyniku posiedzenia Komisji w sprawie wyboru oferty w dniu 18 grudnia 2015 r. wybrana została oferta złożona przez Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej.

Zapytanie ofertowe nr 1/2.3.2/POIR/2015
dot. wyboru Wykonawcy, któremu zostanie zlecone wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa sferoidalnego gatunku EN-GJS- 400-15 bez stosowania obróbki cieplnej oraz EN-GJS-500-7 z zastosowaniem metody Inmold

Pełna treść (.pdf)
Zał. 1. formularz ofertowy
Zał. 2. oświadczenie
Zał. 3. oświadczenie 2
Zał. 4. wykaz doświadczenia wykonawcy
Zał. 5. wykaz osób i sprzętu
Zał. 6. oświadczenie 3

„Uruchomienie produkcji innowacyjnych filtrów
STEELFER NG
w oparciu o wyniki prac B+R”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
Oś priorytetowa III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach


Nowe ogłoszenie o zamówieniu:
Dostawa urządzeń: stanowisko kontrolne dynamicznego oddziaływania strugi staliwa na filtr, stanowisko do nanoszenia zawiesiny na nośnik poliuretanowy, waga do ciągłego pomiaru ciężaru filtrów wraz z podajnikiem taśmowym, wiskozymetr, mieszarka wysokoobrotowa, suszarka do filtrów, manipulator do drugiego pokrywania natryskowego
+Więcej

Załącznik nr 1
Wymagania Stowarzyszenia Odlewników Niemieckich (VDG)
+Więcej

Unieważnienie postępowania przetargowego.
Dostawa urządzeń: stanowisko kontrolne dynamicznego oddziaływania strugi staliwa na filtr, stanowisko do nanoszenia zawiesiny na nośnik poliuretanowy, waga do ciągłego pomiaru ciężaru filtrów wraz z podajnikiem taśmowym, wiskozymetr, mieszarka wysokoobrotowa, suszarka do filtrów, manipulator do drugiego pokrywania natryskowego +Więcej

Ogłoszenie o zamówieniu:
Dostawa urządzeń: stanowisko kontrolne dynamicznego oddziaływania strugi staliwa na filtr, stanowisko do nanoszenia zawiesiny na nośnik poliuretanowy, waga do ciągłego pomiaru ciężaru filtrów wraz z podajnikiem taśmowym, wiskozymetr, mieszarka wysokoobrotowa, suszarka do filtrów, manipulator do drugiego pokrywania natryskowego +Więcej

Załącznik nr 1
Wymagania Stowarzyszenia Odlewników Niemieckich (VDG)
+Więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dostawa urządzeń: stanowisko kontrolne dynamicznego oddziaływania strugi staliwa na filtr, stanowisko do nanoszenia zawiesiny na nośnik poliuretanowy, waga do ciągłego pomiaru ciężaru filtrów wraz z podajnikiem taśmowym, wiskozymetr, mieszarka wysokoobrotowa, suszarka do filtrów, manipulator do drugiego pokrywania natryskowego
+Więcej

„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji odlewów ze staliwa wysokojakościowego do nowej generacji zaworów zaporowych stosowanych głównie w ciepłownictwie i klimatyzacji”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.
logotypy projektu

Ogłoszenie o zamówieniu:
Dostawa pieca indukcyjnego 750 kg i kraty wstrząsowej wraz ze sterowaniem
+Więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty:
Dostawa pieca indukcyjnego 750 kg i kraty wstrząsowej wraz ze sterowaniem
+Więcej

Ogłoszenie o zamówieniu:
Wykonanie przebudowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach zadania „Rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej o nawę o powierzchni 651 m2 wraz z przebudową instalacji kanalizacji sanitarnej”
+Więcej

Oświadczenie:
Oświadczenie plik .doc
+Pobierz

Dodatkowe dokumenty:
Strona tytułowa
+Pobierz

Oświadczenie
+Pobierz

Opis
+Pobierz

Mapa
+Pobierz

Rzut
+Pobierz

„Uruchomienie produkcji ceramicznych filtrów piankowych nowej generacji dzięki wdrożeniu wyników prac B+R”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Oś priorytetowa III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
logotypy projektu

Ogłoszenia o zamówieniach:
Dostawa urządzenia do pierwotnego pokrywania w systemie rolkowym wraz z przenośnikami i podajnika kształtek poliuretanowych
+Więcej

Dostawa urządzenia wtórnego pokrywania metodą wirową, urządzenia wtórnego pokrywania metodą natryskową i układu mieszalników i pomp do podawania masy o stabilnych parametrach
+Więcej

Dostawa wiskozymetru typu Bohlin i urządzenia do badania wytrzymałości w temperaturze pokojowej
+Więcej

Zmiana warunków przetargu:
Dostawa urządzenia do pierwotnego pokrywania w systemie rolkowym wraz z przenośnikami i podajnika kształtek poliuretanowych
+Więcej

Dostawa urządzenia wtórnego pokrywania metodą wirową, urządzenia wtórnego pokrywania metodą natryskową i układu mieszalników i pomp do podawania masy o stabilnych parametrach
+Więcej

Dostawa wiskozymetru typu Bohlin i urządzenia do badania wytrzymałości w temperaturze pokojowej
+Więcej

Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę urządzenia do pierwotnego pokrywania w systemie rolkowym wraz z przenośnikami i podajnika kształtek poliuretanowych.
+Więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę urządzenia do wtórnego pokrywania metodą wirową, urządzenia wtórnego pokrywania metodą natryskową i układu mieszalników i pomp do podawania masy o stabilnych parametrach
+Więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę wiskozymetru typu Bohlin i urządzenia do badania wytrzymałości w temperaturze pokojowej.
+Więcej

W wyniku realizacji projektu "Uruchomienie produkcji ceramicznych filtrów piankowych nowej generacji dzięki wdrożeniu wyników prac B+R" do oferty "FERRO-TERM" Sp. z o.o. został wprowadzony nowy produkt: ceramiczny filtr piankowy nowej generacji (NG).
Filtry nowej generacji posiadają innowacyjne właściwości:

· żarowytrzymałość do 1500°C
· mniejszy ciężar jednostkowy filtra przy zachowaniu ppi na dotychczasowym poziomie
· większa skuteczność filtrowania
· większa odporność na dynamiczne działanie ciekłego metalu
· filtr z tzw. zakrytymi bokami do łatwiejszego wykorzystania przy automatycznym wprowadzeniu filtra do wnęki formy (DISAMATIC)